Algemene voorwaarden van Zeeuwleeuw Ontwerp en Productie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van Zeeuwleeuw Ontwerp en Productie, gevestigd te Roosendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70439788, en aan haar gelieerde ondernemingen die zich bedienen van deze voorwaarden, hierna te noemen “Zeeuwleeuw”.

2. De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door Zeeuwleeuw van de hand gewezen, en zijn derhalve niet van toepassing.

3. Alle door Zeeuwleeuw gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Als er een termijn genoemd wordt in de offerte en/of aanbieding betreft de termijn alleen de geldigheid van de offerte/aanbieding en tast het niet de vrijblijvendheid aan. Wordt er in de offerte geen termijn genoemd dan geldt er een geldigheidstermijn van 30 (dertig) dagen. Ook deze laatste termijn tast de vrijblijvendheid van de offerte niet aan.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt de overeenkomst tussen Zeeuwleeuw en opdrachtgever tot stand door integrale aanvaarding van de offerte door opdrachtgever.

5. Bij een afwijkende aanvaarding van een offerte houdt Zeeuwleeuw zich het recht voor een nieuwe offerte uit te brengen welke in plaats komt van de voorgaande offerte, in die zin dat de oude offerte – indien en voor zover dat al niet het geval was – haar geldigheid verliest. De nieuwe offerte kan door opdrachtgever worden aanvaard op eenzelfde wijze als hiervoor vermeld.

6. Het feitelijk beginnen met uitvoeren van de overeenkomst aan de zijde van de opdrachtgever, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, het betalen van facturen zoals gestuurd door Zeeuwleeuw, geldt als aanvaarding van onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtgever verbindt zich jegens Zeeuwleeuw om de leveringen in overeenstemming met de overeenkomst te aanvaarden en de voorziene medewerking te verlenen.

2. In verband met de continuïteit van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zal opdrachtgever een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Zeeuwleeuw als zodanig zal/zullen fungeren. Contactpersonen van opdrachtgever zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van opdrachtgever. Indien deze persoon niet de kennis en/of kwalificaties heeft welke redelijkerwijs gezien de aard van de opdracht verwacht mag worden, houdt Zeeuwleeuw zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tot dat opdrachtgever deze persoon heeft vervangen door een persoon met de juiste kennis en/of kwalificaties.

3. Opdrachtgever dient Zeeuwleeuw tijdig en kosteloos te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder in elk geval begrepen technische gegevens, applicaties, bestanden, documentatie, testgegevens, werkbeschrijvingen en/of overige relevante informatie. Opdrachtgever staat in voor, en garandeert de juistheid van die hiervoor bedoelde gegevens. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor, en aanvaardt het risico van, mogelijke problemen en/of aanspraken voortvloeiende uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van al dergelijke door opdrachtgever verstrekte gegevens, materialen en informatie.

4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking wordt gesteld aan Zeeuwleeuw of indien opdrachtgever en/of haar leveranciers op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet respectievelijk voldoen, daaronder mede begrepen maar niet uitsluitend, het niet afdoende meewerken en/of inzetten, heeft Zeeuwleeuw het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden kan worden. Zeeuwleeuw is in dat geval gerechtigd het restant van de bedongen prijs voor de opdracht in één keer te factureren. Zeeuwleeuw is voorts gerechtigd om de in dit verband extra gemaakte kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever, hieronder mede begrepen eventuele leegloopuren.

5. Alle door Zeeuwleeuw opgegeven, of op enig moment op te geven, leveringstermijnen gelden altijd bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Derhalve kunnen de indicaties van leveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming van de kant van Zeeuwleeuw tot gevolg hebben, noch is de opdrachtgever in enig geval gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding.

6. Indicaties van leveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en tijdige aanlevering van materialen, documenten en/of werkinstructies. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen in genoemde omstandigheden en/of ten gevolge van niet tijdige levering van materialen, documenten en/of werkinstructies van leveranciers waarvan Zeeuwleeuw en/of opdrachtgever zich bedient, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd en/of vervalt deze tijdelijk. Dit zonder dat het recht van Zeeuwleeuw vervalt zoals in artikel 2.4 is uiteengezet.

7. Indien en voor zover een overeenkomst voor een vaste prijs wordt aangegaan (fixedprice), dan geldt dat alleen de werkzaamheden worden uitgevoerd welke onderdeel uitmaken van de overeenkomst. In geval van meerwerk, waarbij als meerwerk wordt gezien alle werkzaamheden die door Zeeuwleeuw niet zijn ingeschat en geoffreerd en derhalve geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst, geldt dat Zeeuwleeuw zich daarvoor het recht voorbehoudt een aanvullende offerte uit te brengen, waarbij de desbetreffende werkzaamheden pas zullen worden uitgevoerd na akkoord van de opdrachtgever conform artikel 1.

8. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in voorgaand lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Zeeuwleeuw kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3. Prijzen en tarieven, facturering en betaling

1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen en tarieven aangegeven in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen.

2. Voor uitvoering van diensten of andere werkzaamheden buiten werkuren geldt een (spoed)toeslag welke wordt vastgelegd in de overeenkomst, of bij gebreke waarvan, deze later wordt overeengekomen.

3. Jaarlijks is Zeeuwleeuw gerechtigd voor haar diensten de prijzen en tarieven te verhogen. Voor duurovereenkomsten geldt dat als de verhoging meer is dan drie (3) procent is ten opzichte van het voorgaande jaar, opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst binnen 30 dagen na bekendmaking door Zeeuwleeuw op te zeggen.

4. Voor overeenkomsten – niet zijnde duurovereenkomsten – die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 2.000 (zegge: tweeduizend euro) exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen, geldt dat 60% (zestig procent) van door opdrachtgever vooraf betaald dient te worden. Pas na betaling van dit voorschot kan opdrachtgever nakoming van de overeenkomst verlangen. Eventuele afgegeven (geïndiceerde) termijnen gaan pas lopen vanaf het moment dat dit voorschot is voldaan. Voor oplevering factureert Zeeuwleeuw 30%, en de laatste 10% wordt door Zeeuwleeuw gefactureerd bij acceptatie, of bij gebreke waarvan, bij bedrijfsklare oplevering door Zeeuwleeuw. Voor overeenkomsten die een waarde vertegenwoordigen onder het bedrag als bedoeld in de eerste zin van dit lid, geldt dat gehele bedrag door Zeeuwleeuw bij akkoord van opdrachtgever conform artikel 1 volledig vooruitgefactureerd wordt. Alle facturen dienen door opdrachtgever betaald te worden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is opdrachtgever – nadat deze door Zeeuwleeuw is aangemaand waarbij opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen – in gebreke, en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. Opdrachtgever is bovendien, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de geldende wettelijke handelsrente per maand over het factuurbedrag aan Zeeuwleeuw verschuldigd. Dit alles onder voorbehoud van het recht van Zeeuwleeuw om eventueel aanvullende schadevergoeding(en) van opdrachtgever te vorderen. Daaronder mede begrepen de in alle redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten.

5. Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen of (vermeende) gebreken in de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum respectievelijk uitvoering door Zeeuwleeuw te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame op de betreffende factuur vervalt.

6. Indien en voor zover de overeenkomst het karakter heeft van een duurovereenkomst (bijvoorbeeld onderhouds- en SEO-overeenkomsten) factureert Zeeuwleeuw deze maandelijks vooruit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

7. Opdrachtgever stemt ermee in dat Zeeuwleeuw haar facturen digitaal per e-mail uitreikt.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Zeeuwleeuw, diens licentiegevers of toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare aan derden en niet sublicentieerbare licentie welke niet meer inhoudt dan dat het onderwerp van licentie mag worden aangewend voor het doel waarvoor het onderwerp van de licentie aan opdrachtgever door Zeeuwleeuw ter beschikking is gesteld. Voor bepaalde dienstverlening gelden te dierzake aanvullende bepalingen welke verder in deze algemene voorwaarden te vinden zijn.

2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Zeeuwleeuw van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website of ontwerp). Opdrachtgever vrijwaart Zeeuwleeuw tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 5. Acceptatie, acceptatietest en garantie

1. Indien partijen overeenkomen dat opdrachtgever na oplevering een acceptatietest zal uitvoeren, dan vindt die acceptatietest binnen tien (10) werkdagen na de datum oplevering plaats. De acceptatietest heeft tot doel vast te stellen dat het door Zeeuwleeuw opgeleverde voldoet aan de (functionele) specificaties. Waar in dit artikel sprake is van ‘gebreken’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een gebrek is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is.

2. De acceptatietest kan betrekking hebben op programmatuur, grafische ontwerpen (designs), diensten, concepten en documentatie, hierna tenoemen het onderwerp van acceptatie. De integrale acceptatie vindt plaats door ondertekening van het acceptatieformulier zoals dat door Zeeuwleeuw verstrekt wordt.

3. Tijdens de acceptatietest zal Zeeuwleeuw opdrachtgever op diens verzoek tegen haar dan geldende tarieven assisteren.

4. Bij niet-acceptatie stuurt opdrachtgever Zeeuwleeuw binnen vijf (5) werkdagen nadat de acceptatietest heeft plaatsgevonden een verslag van de acceptatietest toe. In dit verslag zullen de eventueel geconstateerde gebreken worden vastgelegd en zal worden aangegeven of het geheel goed functioneert en/of voldoet.

5. Mocht Zeeuwleeuw na afloop van de in dit artikel onder lid 1genoemde termijn daarbij opgeteld de in voorgaande lid genoemde termijn de resultaten van de acceptatietest niet hebben ontvangen, dan zal Zeeuwleeuw het onderwerp van acceptatie als geaccepteerd beschouwen.

6. Kleine gebreken, waartoe worden gerekend gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige in gebruikname redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de acceptatie zijn.

7. Indien en voor zover mogelijk zal Zeeuwleeuw na ontvangst van het in dit artikel bedoelde verslag naar beste vermogen de in dat verslag vastgelegde gebreken verhelpen. Indien de overeenkomst op basis van fixed price is aangegaan, geschiedt dit herstel kosteloos. In alle andere gevallen worden deze werkzaamheden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Indien het opgeleverde door opdrachtgever wordt geaccepteerd, zal de datum waarop het acceptatieformulier is ondertekend, gelden als de datum van acceptatie.

8. Indien opdrachtgever het opgeleverde voor acceptatie in gebruik neemt, geldt de datum van oplevering, of indien eerder, ingebruikname als datum van acceptatie.

9. Na integrale acceptatie door opdrachtgever zal Zeeuwleeuw het onderwerp van acceptatie bedrijfsklaar opleveren, daaronder begrepen maar niet uitsluitend het live zetten van eventuele programmatuur en/of vrijgeven van eventuele (grafische) bronbestanden. Dit laatste indien en voor zover overeengekomen.

10. Door middel van het ondertekenen van het acceptatieformulier verleent opdrachtgever décharge aan Zeeuwleeuw inzake de werkzaamheden welke aan de acceptatie vooraf gingen en accepteert opdrachtgever het geleverde in de staat waarin dit zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’). Gebreken – zijnde onvolkomenheden die het onderwerp van acceptatie ingevolge de (functionele)specificaties en/of offerte niet had mogen bezitten – die zich binnen twee (2) weken na acceptatie openbaren, zullen – indien en voor zover er sprake was van een overeenkomst op basis van fixed price – kosteloos worden verholpen.

11. Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt opdrachtgever het onderwerp van acceptatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de garantieverplichtingen van Zeeuwleeuw in gevolge artikel 5.11

Artikel 6. Geheimhouding

1. Informatie en/of documentatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt dan wel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie en/of documentatie vertrouwelijk is.

2. Partijen, en de personeelsleden van partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen, hieronder ook begrepen de personeelsleden van partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

3. Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken.

4. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) verkrijgen tot de diensten en gegevens. Zeeuwleeuw zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die opdrachtgever lijdt doordat derden ongeautoriseerd of onwettig gebruik maken van geleverde zaken, programmatuur en/of dienst(en).

5. Opdrachtgever zal ook na beëindiging van de overeenkomst alle vertrouwelijke informatie, of informatie waarvan zij kan of zou kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk is, tegenover derden geheim houden. Voorts draagt opdrachtgever er zorg voor dat de hierboven bedoelde vertrouwelijke informatie onverwijld na beëindiging vernietigd wordt. Op eerste verzoek van Zeeuwleeuw toont opdrachtgever aan dat dit daadwerkelijk gebeurd is.

6. Hetgeen in voorgaande leden van dit artikel is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de periode van voor de totstandkoming van de overeenkomst.

7. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

Artikel 7. Overdracht, rechten en plichten, onderaanneming

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder dat voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Zeeuwleeuw. De toestemming als hiervoor bedoeld kan door Zeeuwleeuw niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

2. Zeeuwleeuw is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden, ongeacht of dat geschiedt op grond van onderaanneming of inhuur van personeel. Zeeuwleeuw zal daarbij de geheimhoudingsverplichting zoals in voorgaand artikel is bepaald doorcontracteren aan deze derden.

3. Zeeuwleeuw is gerechtigd om alle in het kader van de overeenkomst verworven rechten en plichten zonder enige aanvullende beperking aan derden over te dragen. Zij informeert opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk.

4. Opdrachtgever kan Zeeuwleeuw vragen om namens haar op te treden bij bijvoorbeeld het verstrekken van opdrachten aan derdeleveranciers. Deze opdrachten worden voor rekening en risico van opdrachtgever uitgevoerd. In zulks geval heeft Zeeuwleeuw het recht om pas met die werkzaamheden aan te vangen als zij van opdrachtgever een schriftelijke (bijzondere) volmacht heeft ontvangen. Opdrachtgever verklaart en aanvaardt gebonden te zijn aan de (algemene) voorwaarden van de desbetreffende derdeleverancier.

Artikel 8. Toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkomingen

1. De totale aansprakelijkheid van Zeeuwleeuw wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen en door opdrachtgever daadwerkelijk betaalde prijs exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen door Zeeuwleeuw in het kader van die overeenkomst opdrachtgever in de twee maanden aan de schade veroorzakende gebeurtenis aan opdrachtgever exclusief BTW in rekening is gebracht en daadwerkelijk door opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Zeeuwleeuw voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan €3.000 (drieduizend euro) voor een schade veroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks opvolgende schade veroorzakende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

2. De aansprakelijkheid van Zeeuwleeuw voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Zeeuwleeuw voorgeschreven zaken, werkwijzen, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Zeeuwleeuw voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Zeeuwleeuw wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3. De hiervoor bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) Zeeuwleeuw.

4. Tenzij nakoming door Zeeuwleeuw blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Zeeuwleeuw wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever Zeeuwleeuw onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Zeeuwleeuw ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Zeeuwleeuw in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

5. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Zeeuwleeuw vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan daarvan.

6. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Zeeuwleeuw zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7. Zeeuwleeuw is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen. Indien Zeeuwleeuw zich jegens opdrachtgever op overmacht beroept, zal Zeeuwleeuw de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, evenwel binnen een redelijke termijn, schriftelijk in kennis stellen.

8. Onder een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) voor Zeeuwleeuw wordt in elk geval begrepen het niet naar behoren kunnen nakomen door Zeeuwleeuw van haar verplichtingen ten gevolge van (langdurige) ziekte, stakingen, verkeersstremmingen, verlies van data en documenten, stroomstoringen, verlate aanlevering van zaken en/of diensten, zulks ongeacht of deze omstandigheid gelegen is of plaatsvindt bij Zeeuwleeuw zelf of bij haar leverancier(s), ongeschiktheid van materialen, programmatuur en/of apparatuur waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Zeeuwleeuw door opdrachtgever is voorgeschreven.

9. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd en opdrachtgever Zeeuwleeuw schriftelijk in gebreke heeft gesteld, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat Zeeuwleeuw tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend.

10. Indien en voor zover ziekte als bedoeld in artikel 8.8 langer duurt dan twee weken en dientengevolge kan er door Zeeuwleeuw niet worden nagekomen, spant Zeeuwleeuw zich in om voor een gekwalificeerde vervanger zorg te dragen. In dat geval geldt hetgeen in artikel 7.2 of 7.3 bepaald is.

Artikel 9. Looptijd en beëindiging

1. De overeenkomst treedt in werking op het moment dat partijen ingevolge artikel 1 een overeenkomst zijn aangegaan, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. Als de overeenkomst geen duurovereenkomst betreft, eindigt de overeenkomst zodra de verplichtingen van beide partijen over en weer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn uitgevoerd. Als de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, gelden de leden 2 tot en met 4.

2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals daarin is vermeld.

3. Indien in de overeenkomst geen looptijd is overeengekomen, geldt deze als aangegaan voor één (1) jaar, tenzij de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. In dat laatste geval blijkt uit de overeenkomst zelf wanneer deze eindigt.

4. Na ommekomst van de (initiële) looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst verlengd voor een periode gelijk aan de initiële looptijd tenzij deze eindigt doordat de opdrachtgever deze schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het einde van de looptijd.

5. Indien overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is opdrachtgever gerechtigd deze op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan Zeeuwleeuw en met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het eind van een kalenderjaar. Opzegging kan niet eerder dan nadat de overeenkomst tenminste één (1) jaar heeft geduurd.

6. Zeeuwleeuw is onverlet hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:

a. indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;

b. indien voor Zeeuwleeuw aannemelijk is dat opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen;

c. indien opdrachtgever surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;

d. indien Zeeuwleeuw door de samenwerking met opdrachtgever imagoschade leidt danwel een verdere samenwerking met opdrachtgever tot voorzienbare imagoschade van Zeeuwleeuw zal leiden.

7. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is Zeeuwleeuw nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. Opdrachtgever is gehouden Zeeuwleeuw te vrijwaren van, en schadeloos te stellen terzake vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding als in voorgaand lid bedoeld mochten ontstaan.

8. In geval van ontbinding als bedoeld in 9.6 is opdrachtgever gehouden alle reeds door Zeeuwleeuw gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van Zeeuwleeuw om volledige schadevergoeding te vorderen.

9. Indien partijen op het moment van ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dit ongeacht de reden van de ontbinding waaronder ontbinding door opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming door Zeeuwleeuw. Door Zeeuwleeuw aan opdrachtgever uitgereikte facturen zijn op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

10. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook nabeëindiging van de opdracht voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en geschiloplossing. Dit geldt ook bij beëindiging door ontbinding op basis van een toerekenbare tekortkoming van Zeeuwleeuw.

Artikel 10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overige bepalingen

1. Op alle offertes, overeenkomsten en uit overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen laten hun geschillen bij voorkeur beslechten door middel van mediation door een nader te bepalen mediator.

3. Als partijen middels mediation niet tot een vergelijk kunnen komen met betrekking tot een geschil voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam.

4. Bovendien kunnen partijen zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank om te oordelen in kort geding, of zich te wenden tot de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank voor het nemen van conservatoire maatregelen.

5. Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard blijven andere bepalingen onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen komen in dit geval een nieuwe bepaling overeen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

6. Waar in onderhavige algemene voorwaarden gesproken wordt over “schriftelijk”, gelden elektronische berichten als e-mail en fax ook als schriftelijk. Tenzij er wordt gesproken over een aangetekend schrijven, in dat geval wordt ook daadwerkelijke en aangetekend schrijven per post bedoeld.

7. Bij strijdigheid tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de offerte prevaleren deze algemene voorwaarden boven de offerte.

Artikel 11. Overige bepalingen inzake ontwikkeling en/of levering van (internet) programmatuur

1. Onverminderd de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn de navolgende leden van toepassing als de opdracht gedeeltelijk of geheel bestaat uit het ontwikkelen van (internet)programmatuur, daar mede onder begrepen, doch niet uitsluitend: websites, intranetten, extranetten, webbased applicaties, mobiele (internet)applicaties.

2. De intellectuele eigendomsrechten welke berusten op de voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur blijven berusten bij Zeeuwleeuw. Opdrachtgever verkrijgt een licentie als bedoeld inartikel 4.1,welke licentie niet meer zal inhouden dat de programmatuur voor het doel mag worden aangewend waarvoor de opdracht verstrek tis.

3. Zeeuwleeuw garandeert niet dat de programmatuur zonder gebreken zal werken en dat alle gebreken kunnen worden voorkomen, opgelost of verbeterd. Echter, Zeeuwleeuw zal zich zoals het een goed leverancier betaamt inspannen de gebreken te voorkomen, verhelpen en/of verbeteren. Indien partijen voorzien dat dit laatste niet zal slagen treden partijen in overleg om in samenspraak een work-around aan te brengen.

4. Zeeuwleeuw staat er niet voor in dat de programmatuur goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Leverancier staat er evenmin voor in dat de programmatuur goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

5. Zeeuwleeuw is na oplevering van de programmatuur niet gehouden de oplossing te doen blijven onderhouden en daarop door te blijven ontwikkelen.

6. Voor onderhoud en ondersteuning dient de opdrachtgever altijd een separate overeenkomst af te sluiten. De inhoud en de omvang van het onderhoud en ondersteuning blijkt dan uit die separate overeenkomst.

7. Indien en voor zover de geleverde programmatuur gebaseerd is op open source, en daarbij behorende licenties, prevaleren die licenties boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald als die bepalingen strijdig zijn met die open source licenties. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de risico’s van het inzetten van open source en vrijwaart Zeeuwleeuw voor alle aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ingezette open source software. Deze vrijwaring strekt mede tot kosten, schadevergoedingen en het in vrijwaring roepen in rechte.

8. Zonder nadere afspraken tussen partijen is Zeeuwleeuw niet verantwoordelijk voor beveiligingslekken, updates en upgrades van open source programmatuur als in het vorige lid bedoeld. Indien opdrachtgever tevens bij Zeeuwleeuw de hosting van de open source programmatuur heeft ondergebracht, en opdrachtgever heeft geen overeenkomst als hiervoor in dit lid bedoeld, dan heeft Zeeuwleeuw het recht de website uit de lucht te halen als er kritische beveilingslekken in de open source programmatuur blijken te zitten.

9. Indien door Zeeuwleeuw standaard programmatuur wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld een door Zeeuwleeuw ontwikkeld CMS (Content Management Systeem), dan kan er voor het gebruiksrecht een periodiek bedrag verschuldigd zijn. Indien dat het geval is, blijkt dit uit de overeenkomst of offerte. De licentie met betrekking tot deze standaard programmatuur geldt zolang de opdrachtgever aan haar periodieke betalingsverplichting blijft voldoen.

Artikel 12. Overige bepalingen inzake webhosting

1. Onverminderd de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn de navolgende leden zijn van toepassing als de opdracht gedeeltelijk of geheel bestaat uit het hosten internet gerelateerde programmatuur (website, intranetten, extranetten, mobiele applicaties,etc.).

2. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat Zeeuwleeuw optreedt als (weder)verkoper van hostingdiensten van derdeleveranciers. Opdrachtgever aanvaardt de voorwaarden en/of service level agreements inclusief de beperkingen van die voorwaarden en/of service level agreements van deze derdeleveranciers. Derhalve maken deze voorwaarden en/of service level agreements onderdeel uit van de overeenkomst, en kan Zeeuwleeuw zich op deze voorwaarden en/of service level agreements beroepen. Deze voorwaarden en/of service level agreements worden bij aanvang van de hostingdienst door Zeeuwleeuw aan opdrachtgever ter beschikking gesteld. Op eerste verzoek van opdrachtgever geeft Zeeuwleeuw inzage in deze voorwaarden en/of service level agreements.

3. Back ups van de programmatuur en/of database worden alleen gemaakt door Zeeuwleeuw indien en voor zover dit is overeengekomen.

Artikel 13. Overige bepalingen inzake zoekmachine marketing

1. Onverminderd de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn de navolgende leden van toepassing als de opdracht gedeeltelijk of geheel bestaat uit zoekmachinemarketing, daaronder wordt mede verstaan SEO (search engine optimalisation), SEA (search engine advertising) en linkbuilding.

2. Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden als hiervoor bedoeld altijd zullen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Daar Zeeuwleeuw bij de uitvoering van de werkzaamheden als in eerste lid bedoeld afhankelijk is van externe factoren zoals bijvoorbeeld continu veranderende algoritmen van zoekmachine dienstverleners, kan Zeeuwleeuw geen enkele garantie voor een te behalen resultaat geven.

3. Zeeuwleeuw kan bij de uitvoering van de werkzaamheden als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) Zeeuwleeuw, nimmer aansprakelijk worden gehouden door opdrachtgever als blijkt dat de praktijken die Zeeuwleeuw voor opdrachtgever heeft toegepast een verslechterd resultaat, of zelfs een penalty van een zoekmachine dienstverlener heeft opgeleverd.

4. Als de te leveren dienst bestaat uit search engine advertising verleent opdrachtgever gedurende de looptijd van die desbetreffende overeenkomst een bijzondere volmacht om namens haar advertenties te plaatsen. De omvang van de volmacht blijkt uit de door opdrachtgever geaccordeerde offerte en de daarin opgesomde activiteiten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het advertentiebudget en het op peil houden daarvan.

5. Als de te leveren dienst bestaat uit linkbuilding zal de communicatie van Zeeuwleeuw met potentiële linkplaatsers geschieden uit naam van opdrachtgever. Opdrachtgever geeft daartoe bij deze een bijzondere volmacht aan Zeeuwleeuw welke volmacht niet meer inhoudt dan dat Zeeuwleeuw uit naam van opdrachtgever met potentiële linkplaatsers mag communiceren. Voorts draagt opdrachtgever er zorg voor dat Zeeuwleeuw kan beschikken over een e-mailadres van opdrachtgever om de werkzaamheden als in dit lid bedoeld uit te kunnen voeren.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat opdrachtgever maakt van een door Zeeuwleeuw afgegeven advies steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 14. Advies en consultancy

1. Onverminderd de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn de navolgende leden van toepassing als de opdracht gedeeltelijk of geheel bestaat uit advies en/of consultancy.

2. Zeeuwleeuw zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Zeeuwleeuw worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Zeeuwleeuw uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

3. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is Zeeuwleeuw gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. Zeeuwleeuw is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden gekwalificeerd als meerwerk waarbij artikel 2.7 en 2.8 van overeenkomstige toepassing zijn.

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat opdrachtgever maakt van een door Zeeuwleeuw afgegeven advies steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

5. Zeeuwleeuw zal opdrachtgever op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden via de door opdrachtgever aangewezen contactpersoon. Opdrachtgever zal Zeeuwleeuw schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor Zeeuwleeuw van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor opdrachtgever aandacht wenst, prioriteitenstelling van opdrachtgever, beschikbaarheid van middelen en personeel van opdrachtgever en bijzondere of voor Zeeuwleeuw mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Zeeuwleeuw verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van opdrachtgever en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Zeeuwleeuw hiervan op de hoogte stellen.

6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeeuwleeuw is opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Zeeuwleeuw en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Zeeuwleeuw. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van Zeeuwleeuw niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

7. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Zeeuwleeuw verleende consultancy en advisering telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.